Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
  Biuletyn Informacji Publicznej
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)

Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)  
 

Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)

Treść

Zasady ustalania innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Zasady ustalania przez Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, innego niż ustawowy terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.).

 

I.          Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, rozumianym jako każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej.

 

1.      Zgoda ta jest udzielana w ramach zasad pomocy de minimis, o której mowa
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013), przedsiębiorcom we wszystkich sektorach z wyjątkiem pomocy:

a)  przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa
i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

b)  przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

c)   przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy:

-        wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

-        udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym;

d)   przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

e)   uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

 

2.      a)  Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli całkowita kwota tej pomocy brutto łącznie
z kwotą innej pomocy de minimis otrzymanej przez to przedsiębiorstwo, w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez przedsiębiorstwo.

b)   Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

-      jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,

-      jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorującego innej jednostki gospodarczej,

-      jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,

-      jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie
z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki większość głosów akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki,

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa
w niniejszym pkt. za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

 

c)  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów mogą uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli kwota tej pomocy brutto łącznie z kwotą innej pomocy de minimis otrzymanej przez te przedsiębiorstwa w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. Przedsiębiorstwa sektora drogowego transportu pasażerskiego mogą uzyskać w/w pomoc wg pułapu wskazanego w pkt 2 lit. a.

d)  Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 360/2012 z dnia 25.04.2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. L 114 z 26.04.2012r.) do pułapu określonego w tym rozporządzeniu oraz pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami niż wskazane w pkt I ppkt 1. do pułapu wskazanego w pkt I ppkt 2 lit. a.

e)  Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie można łączyć z pomocą wskazaną w art. 5 ust. 2 w rozporządzeniu Komisji (WE) wskazanym w pkt I ppkt 1 niniejszych zasad.

f)   Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy
de minimis, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

g)  Niniejsze zasady stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

3.      Ilekroć jest mowa o:

a)  produktach rolnych - należy przez to rozumieć produkty wymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury;

b)  przetwarzaniu produktów rolnych - należy przez to rozumieć czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

c)  wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych - należy przez to rozumieć posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzenie do obrotu produktów rolnych, jeżeli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego miejscu.

 

4.      Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, co wiąże się z udzieleniem pomocy de minimis dla wnioskodawcy, mogą uzyskać użytkownicy wieczyści, którzy:

a)  Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami złożyli wniosek
o inny termin zapłaty nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, zawierający:

-      Uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty,

-      Kserokopię bilansu lub sprawozdanie F-01 i rachunek zysków i strat,

-      Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązana z wnioskodawcą wg zasad wskazanych w pkt I ppkt 2 lit. b otrzymały w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane,

-      Numer identyfikacji podatkowej NIP,

-      Identyfikator gminy (właściwy dla siedziby wnioskodawcy),

-      Informację o nr PKD (nr polskiej klasyfikacji działalności),

-      Datę utworzenia przedsiębiorstwa,

-      Aktualny adres korespondencyjny wraz numerem telefonu i adresem e-mail,

-      Informację o formie prawnej beneficjenta (należy podać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy zgodnie z niżej podaną tabelą),

 

Wyszczególnienie

Kod

1

2

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

1.D

beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1 .A do 1 .D

2

 

-      Informację o wielkości beneficjenta (należy podać odpowiedni kod; wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy zgodnie z niżej podaną tabelą).

Wyszczególnienie*

Kod

1

2

mikroprzedsiębiorca

0

przedsiębiorca mały

1

przedsiębiorca średni

2

Inny przedsiębiorca

3

* W rozumieniu przepisów w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, wydanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 107 i 108 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. U. L 142 z 14.05.1998, str. 1).

 

b)  Nie zalegają z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego za ubiegłe lata,

c)  Z uwagi na swoją sytuację ekonomiczną nie posiadają możliwości zapłaty opłaty
w ustawowym terminie.

 

II.          Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste innym podmiotom niż wskazane w pkt. I, w tym osobom fizycznym.

1.      Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej (podmioty, którym nie udziela się pomocy publicznej), którzy:

a)  Złożą wniosek zgodnie z art. 71 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności, zawierający uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty,

b)  Udokumentują, poprzez złożenie stosownych dokumentów, iż nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz swoją sytuację ekonomiczną i finansową,

c)  Nie zalegają z wnoszeniem opłat za użytkowanie wieczyste za lata poprzednie,

d)  Z uwagi na swoją sytuację ekonomiczną nie posiadają możliwości zapłaty opłaty
w ustawowym terminie.

2.      Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać osoby fizyczne wykorzystujące nieruchomość na cele mieszkaniowe
w przypadku spełnienia warunku wskazanego w pkt 1 a;c oraz udokumentują swoją złą sytuację finansową.

 

III.          Inny termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
w przypadku spełnienia powyższych kryteriów wskazanych w pkt I i II, ustalany będzie na następujących zasadach:

1.      Wnioskodawca zapłaci 30% opłaty rocznej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (liczy się data uznania rachunku wierzyciela),

2.      Pozostała część opłaty (70%) winna być wniesiona najpóźniej do ustalonego przez ZMSP terminu obejmującego dany rok kalendarzowy,

3.      ZMSP złoży wnioskodawcy pisemne oświadczenie o ustaleniu innego terminu zapłaty,

4.      W przypadku nie uregulowania stosownej części opłaty w terminie, o którym mowa
w punkcie 1, ZMSP uchyli się od skutków prawnych oświadczenia, o którym mowa
w pkt 3 i całość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanie się wymagalna na dzień 31 marca danego roku kalendarzowego. Odsetki za zwłokę w zapłacie naliczane będą od pełnej kwoty opłaty rocznej – począwszy od terminu jej wymagalności,

5.      W przypadku nie uregulowania części opłaty w terminie, o którym mowa w punkcie 2, ZMSP uchyli się od skutków prawnych oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i część opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanie się wymagalna na dzień
31 marca danego roku kalendarzowego. Odsetki za zwłokę w zapłacie naliczane będą od części opłaty rocznej – począwszy od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

6.      Podmiot udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy, beneficjentowi pomocy, zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

 

 

 

 
 
Wprowadził Lotycz Robert (Zarząd Mienia Skarbu Państwa) 14-02-2013
Aktualizujący Antonowicz Michał 14-03-2014
Zatwierdzający Zgoda Tomasz 14-03-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-03-2014
Liczba odwiedzin: 6216
Rejestr zmian