Strona główna

Szanowni Państwo,
Zarząd Mienia Skarbu Państwa przypomina, że do dnia 31 marca należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na nr konta:
46 1030 1508 0000 0005 5004 0069
Brak wpłat skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu powszechnego, a także może spowodować inne niepożądane skutki dla dłużnika.
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy złożyć do dnia 01 marca roku, za który opłata jest wnoszona. 
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod adresem:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
V piętro, wejście od ul. Towarowej przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”
Dojazd tramwajami nr: 1, 10, 22, 24, 44
Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190
Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej
 
 
Zarząd Mienia Skarbu Państwa  jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność Zarządu oparta jest
w szczególności na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Statut Zarządu Mienia Skarbu Państwa 
Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych
z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:
ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności, zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących
w skład zasobu, innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
___________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:
sekretariat@zmsp.org.plStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Strona główna ZMSP
ZM.NZP.221-15/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ
ZM.NZP.221-10/12 Ogłoszenie o zamówieniu
ZM.NZP.221-08/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie

Wersja standardowa