Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Podmiotowe > Status prawny > STATUT ZMSP

STATUT ZMSP

  Drukuj
 

Tekst ujednolicony

uchwały nr XLIII/1004/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 309, poz. 9575), uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr XXXIX/1241/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa

 

Uchwała Nr XLIII/1004/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) -
- Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1.          Tworzy się z dniem 1 stycznia 2005 r. jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem.

2.          Zarządowi nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

1.          Składniki majątkowe m.st. Warszawy przydzielone gospodarstwu pomocniczemu pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa działającemu przy Urzędzie m.st. Warszawy, przekazuje się do korzystania Zarządowi:

       w odniesieniu do środków trwałych – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie ze spisem z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.,

       w odniesieniu do pozostałego mienia – według ewidencji księgowej, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 r.

2.          Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie pomocniczym, o którym mowa w ust. 1, według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. stają się na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Zarządu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3a

1.         Administratorem dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej uchwały jest Dyrektor Zarządu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

2.         Na podstawie niniejszej uchwały będą przetwarzane dane osobowe osób korzystających z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności najemców, użytkowników wieczystych, osób bezumownie korzystających z lokalu i dzierżawców.

3.         Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, będącym stroną zawartych z Zarządem umów lub porozumień o powierzeniu danych osobowych.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XLIII/1004/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 2 grudnia 2004 r.

 

 

 

STATUT

ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

§ 1

Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem, działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą,

2)      ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

3)      niniejszego statutu.

§ 2

1. Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Zarządu jest Warszawa.

3. Obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 3

1. Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w szczególności:

1)      w zakresie:

a)      prowadzenia spraw związanych z administrowaniem mieszkaniowym zasobem Skarbu Państwa,

b)      zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania mienia, w tym przeprowadzania przeglądów okresowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późń.zm.) i okresowych przeglądów związanych z ochroną przeciwpożarową, przeciwdziałania zagrożeniom powstałym na skutek szkodliwych wpływów atmosferycznych (opadów śniegu, opadów deszczu, wichur, wyładowań atmosferycznych itp.);

2)      w zakresie wskazanym pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem:


 1. utrzymania porządku i czystości, w tym m.in.: oczyszczanie terenów niezagospodarowanych, likwidowanie dzikich wysypisk na terenach niezagospodarowanych i utrzymanie zieleni w należytym stanie,

 2. protokolarnego przejmowania nieruchomości,

 3. podejmowania czynności o charakterze interwencyjnym, związanych z koniecznością zabezpieczenia i ochrony nieruchomości w sytuacji zagrożenia bezprawnym naruszeniem posiadania,

 4. wykonywania decyzji organów nadzoru budowlanego,

 5. składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w myśl przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.),

 6. ponoszenia opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa ustanowionego na gruntach m.st. Warszawy.

2. W granicach administracyjnych m.st. Warszawy Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości jak również zasobem lokalowym Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z zastrzeżeniem zadań przekazanych innym jednostkom m.st. Warszawy. Powierzenie wykonywania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje zarządzeniem w zarząd i administrowanie, w szczególności w zakresie:

 1. ewidencjonowania nieruchomości,

 2. zapewnienia wyceny,

 3. sporządzania planów wykorzystania zasobu,

 4. zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 5. naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,

 6. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 7. wnoszenia opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 8. ponoszenia wszelkich podatków i opłat lokalnych, których podatnikiem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 9. innych czynności związanych z gospodarowaniem zasobem.

  3. W stosunku do nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy i wskazanych pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem, Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości w tym zasobem lokalowym Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności w zakresie:

 1. ewidencjonowania nieruchomości,

 2. zapewnienia wyceny,

 3. sporządzania planów wykorzystania zasobu,

 4. zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 5. naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,

 6. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 7. wnoszenia opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 8. ponoszenia wszelkich podatków i opłat lokalnych, których podatnikiem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 9. innych czynności związanych z gospodarowaniem zasobem.

  4. Zarząd wykonuje czynności na terenie całego kraju związane z przejmowaniem, gospodarowaniem i zbywaniem ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla którego właściwym do reprezentowania jest Prezydenta m.st. Warszawy, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w stosunku do ruchomości wskazanych pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem, w szczególności w zakresie:

 1. ewidencjonowania ruchomości,

 2. zapewnienia wyceny,

 3. zabezpieczenia ruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 4. innych czynności związanych z gospodarowaniem ruchomościami.

  5. Zarząd wykonuje czynności związane z naliczaniem, pobieraniem, aktualizacją, rozliczeniem, udzieleniem bonifikat i windykacją opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz ustalaniem innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego.

  6. Zarząd wykonuje czynności przygotowawcze związane z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, udziela informacji o opłatach związanych z przekształceniem oraz wykonuje czynności związane z rozliczaniem, pobieraniem, udzielaniem bonifikat i windykacją opłat, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn.zm.).

  7. Zarząd wykonuje czynności związane z umarzaniem w całości lub w części, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania  nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta m.st. Warszawy.

  8. Zarząd wykonuje obsługę księgową biura wykonującego nadzór nad Zarządem w zakresie wykonywania przez to biuro zadań z zakresu administracji rządowej w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

9. Zarząd wykonuje inne zadania powierzone przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 4

1. Zarządem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

2. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 5

Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,

 2. reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

 3. składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zarządu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora.

§ 7

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Zarząd prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

1. Zarząd użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do wykonywania jego zadań.

2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swych kompetencji.

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Przemysław Suski 10-01-2008
Aktualizujący Pieczara Maciej 09-01-2021
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 09-01-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2021
Liczba odwiedzin: 17176