Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Podmiotowe > Status prawny > STATUT ZMSP

STATUT ZMSP

  Drukuj
 

STATUT

ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

 

 

§ 1

Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem, działa w szczególności na podstawie:

1)         ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą,

2)         ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

3)         niniejszego statutu.

§ 2

1.         Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2.         Siedzibą Zarządu jest Warszawa.

3.         Obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 3

Zarząd przygotowuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:

1)    ewidencjonowania nieruchomości,

2)    zapewnienia wyceny tych nieruchomości,

3)    sporządzania planów wykorzystania zasobu,

4)    zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

5)    naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,

6)         zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

7)         wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

8)    innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 4

1.         Zarządem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

2.         Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

3.         Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 5

Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności:

1)         zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,

2)         reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

3)         składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zarządu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora.

§ 7

1.         Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2.         Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3.         Zarząd prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

1.         Zarząd użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do wykonywania jego zadań.

2.         Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swych kompetencji.

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Statut ZMSP  

Uchwała Nr XLIII 1004/2004

 
 
Wprowadził Przemysław Suski 10-01-2008
Aktualizujący Przemysław Suski 10-01-2008
Zatwierdzający Robert Lotycz 10-01-2008
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2008
Liczba odwiedzin: 16138
Rejestr zmian