Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)

Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)

  Drukuj
 

Użytkowanie wieczyste - rozliczenia, odsetki, zmiana terminu wniesienia opłaty (pomoc publiczna)

Treść

Zasady ustalania innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Zasady ustalania przez Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, innego niż ustawowy terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.).

 

I.              Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną  oraz sposób finansowania przy spełnieniu przesłanek określonych
w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unini Europejskiej ( Dz. Urz. UE C 306
z 17.12.2007 r.).

 

1.        Zgoda ta jest udzielana w ramach zasad pomocy de minimis, o której mowa
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013).

 

2.        a)  Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy
      o gospodarce nieruchomościami, w szczególności,  jeżeli planowana pomoc de minimis
       przeliczona na ekwiwalent dotacji brutto łącznie z pomocą de minimis otrzymaną przez to
       przedsiębiorstwo, w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat
       podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

b)      Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a.    jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,

b.    jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorującego innej jednostki gospodarczej,

c.    jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,

d.    jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie
z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki większość głosów akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki,

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa
w niniejszym pkt. za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

 

c)    Przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów mogą uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności, jeżeli planowana pomoc de minimis przeliczona na ekwiwalent  dotacji brutto łącznie z pomocą de minimis otrzymaną przez te przedsiębiorstwa w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. , z zastrzeżeniem art. 3 ust 3 rozporządzenia komisji ( UE ) nr 1407/2013 . Przedsiębiorstwa sektora drogowego transportu pasażerskiego mogą uzyskać w/w pomoc wg pułapu wskazanego w pkt 2 lit. a.

d)   Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. L 114 z 26.04.2012r.) do pułapu określonego w tym rozporządzeniu oraz pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis  do odpowiedniego  pułapu wskazanego w pkt I ppkt 2 lit. a lub c .

e)    Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami  podlega  łączeniu  z inną  pomocą na zasadach określonych  w art. 5 ust. 2  rozporządzenia Komisji (WE) wskazanego w pkt I ppkt 1 niniejszych zasad.

f)    Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy
de minimis,  nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

g)    Niniejsze zasady stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

3     Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, co wiąże się
       z udzieleniem pomocy de minimis dla wnioskodawcy, mogą uzyskać użytkownicy wieczyści,
      którzy:

a)        zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  złożyli  wniosek o ustalenie innego  terminu zapłaty,  nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności,

b)        nie zalegają z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego za ubiegłe lata,

c)        z uwagi na swoją sytuację ekonomiczną nie posiadają możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie .

4.        Wniosek ,o którym mowa wyżej winien zawierać uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty.

5.        Wnioskodawca załącza do wniosku :

a)        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą wg zasad wskazanych w pkt I ppkt 2 lit. b otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane , albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b)        formularz  zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  ( Dz. U. Nr 53 , poz. 311,  zm. Dz. U. z 2014 r.  poz.1543. Dz. U. z 2013 r. poz.276 ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

c)        sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości .

 

 

II.              Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste innym podmiotom niż wskazane w pkt. I, w tym osobom fizycznym.

1.        Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej (podmioty, którym nie udziela się pomocy publicznej), którzy:

a)    złożą wniosek zgodnie z art. 71 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności, zawierający uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty,

b)   złożą oświadczenie , iż nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,

c)    nie zalegają z wnoszeniem opłat za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe,

d)   z uwagi na swoją sytuację finansową nie posiadają możliwości zapłaty opłaty
w ustawowym terminie.

2.        Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać osoby fizyczne wykorzystujące nieruchomość na cele mieszkaniowe w przypadku spełnienia warunku wskazanego w pkt 1 a - d.

 

 

 

III.              Inny termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
w przypadku spełnienia powyższych kryteriów wskazanych w pkt I i II, ustalany będzie na następujących zasadach:

 

1.        Wnioskodawca zapłaci 30% opłaty rocznej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (liczy się data uznania rachunku wierzyciela),

2.        Pozostała część opłaty (70%) winna być wniesiona najpóźniej do ustalonego przez ZMSP terminu obejmującego dany rok kalendarzowy,

3.        ZMSP złoży wnioskodawcy pisemne oświadczenie o ustaleniu innego terminu zapłaty,

4.        W przypadku nie uregulowania stosownej części opłaty w terminie, o którym mowa
w punkcie 1, ZMSP uchyli się od skutków prawnych oświadczenia, o którym mowa
w pkt 3 i całość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanie się wymagalna na dzień 31 marca danego roku kalendarzowego. Odsetki za zwłokę w zapłacie naliczane będą od pełnej kwoty opłaty rocznej – począwszy od terminu jej wymagalności,

5.        W przypadku nie uregulowania części opłaty w terminie, o którym mowa w punkcie 2, ZMSP uchyli się od skutków prawnych oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i część opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego stanie się wymagalna na dzień 31 marca danego roku kalendarzowego. Odsetki za zwłokę w zapłacie naliczane będą od części opłaty rocznej – począwszy od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

6.        Podmiot udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy, beneficjentowi pomocy, zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

 

 

 

 
 
Wprowadził Robert Lotycz 14-02-2013
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 10-03-2015
Zatwierdzający bzmw/ext.tzgoda 10-03-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-03-2015
Liczba odwiedzin: 13261